STK Šamorín, STK Bratislava, STK Ružinov, STK Podunajské Biskupice, STK Lamač, STK Dúbravka, STK Nové Mesto, STK Petržalka, STK Staré Mesto, STK Trnávka, STK Zlaté Piesky, STK Devínska Nová Ves, STK Devín, STK Záhorská Bystrica, Overenie STK, STK Dunajská Streda, STK Orechová Potôň, STK Veľké Uľany, STK Lehnice, STK Veľká Paka, STK Velké Blahovo, SKT Vydrany, Gabčíkovo, STK Veľký Meder, STK Dunajský Klátov, STK Michal na Ostrove, STK Holice, STK Báč, STK Macov, STK Stupava, STK Borinka, STK Mariánka, STK Lozorno, STK Zohor, STK Malacky, Technická kontrola, TK, Emisná kontrola, EK, kontrola originality, KO

STK BRANDCENTRUM

ČASTÉ OTÁZKY, KTORÉ SA NÁS PÝTATE

OTÁZKY A ODPOVEDE

AK STE NENAŠLI ODPOVEĎ, NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

Rezerváciu termínu na STK si viete prostredníctvom nášho rezervačného systému kliknutím sem.

Pred kontrolou vozidlo musí byť čisté, musíte mať pri sebe povinnú výbavu a musíte demontovať puklice. Sklá vozidla musia byť bez puklín, čisté a nesmú brániť vodičovi v zornom poli. Klaksón a všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné. Pneumatiky musia mať minimálnu hĺbku dezénu 1,6 mm, musia byť schválené a zapísané v predložených dokladoch o vozidle. Na vozidle nesmú unikať žiadne prevádzkové kvapaliny a pred kontrolou musí byť motor vozidla zahriaty na prevádzkovú teplotu.

Od 20. mája 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý upravuje povinnosti prevádzkovateľov vozidiel. Títo prevádzkovatelia sú zodpovední za udržiavanie svojich vozidiel v technickom stave a musia ich pravidelne podrobovať technickej a emisnej kontrole v stanovených lehotách. Ak prevádzkovatelia túto povinnosť neplnia, môže ich okresný úrad pokutovať sumou 165 EUR za každé vozidlo, ktoré nie je podrobené v stanovenom termíne technickej a emisnej kontrole. Ak sú obe kontroly neplatné, pokuta môže byť až 330 EUR. Polícia má tiež právo pokutovať tých, ktorí nesplnili povinnosť absolvovať pravidelné technické a emisné kontroly pri cestnej kontrole.

Aktuálne ceny technickej a emisnej kontroly nájdete v našom cenníku kliknutím sem.

Je nutné si vyhradiť aspoň jednu hodinu na obe kontroly. V priebehu tejto doby budeme môcť skontrolovať vaše vozidlo, vykonať potrebné merania a kontrolné postupy , vydať osvedčenia a zaznamenať výsledky kontroly.

Avšak skutočný čas, ktorý bude na kontroly potrebný, závisí od mnohých faktorov a v niektorých prípadoch sa môže výrazne predĺžiť, najmä ak ide o emisnú kontrolu.

 • Originál osvedčenia o evidencii časti II, ak ide o doklady vydané k vozidlu od 1.6.2010.
 • Originál osvedčenia o evidencii v papierovej forme vo formáte A4, ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1.3.2005 do 1.6.2010.
 • Originál technického preukazu vozidla, ak ide o doklady vydané pred 1.3.2005.
 • Ak vozidlo na pohon LPG alebo CNG nie je vybavené zariadením od výrobcu, je potrebné predložiť originál protokolu od plynového zariadenia.
 • Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii, je potrebné predložiť potvrdenie o zadržaní osvedčenia o evidencii vydane útvarom Policajného zboru spolu s kópiou príslušného osvedčenia o evidencii alebo technického preukazu. V prípade vozidla na pohon LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu, je potrebné predložiť aj protokol o montáži plynového zariadenia.
 • Pri pravidelnej EK je navyše potrebné predložiť doklad vydaný výrobcom alebo zástupcom výrobcu prestavby vozidla podľa § 18 ods. 16 písmeno b) zákona a kópiu rozhodnutia o schválení hromadnej prestavby vozidla vrátane príloh podľa § 18 ods. 16 písm. c) zákona. Ide o emisnú kontrolu pravidelnú vykonanú v súvislosti so zápisom zmien vzniknutých hromadnou prestavbou typu vozidla do osvedčenia o evidencii časti II.

Na kontrolu originality vášho vozidla budete potrebovať nasledujúce doklady,  ak je vaše vozidlo zaregistrované v Slovenskej republike:

osvedčenie o evidencii alebo doklad o stratilosti alebo krádeži vydávaný Políciou; doklad o nadobudnutí karosérie alebo rámu vozidla, ak bola karoséria alebo rám vymenený; doklad o vykonanej prestavbe, ak bola prestavba hromadne schválená; a potvrdenie o dezinfekcii vozidla, ak ide o vozidlo určené na prepravu infekčných materiálov, uhynutých zvierat alebo pohrebné vozidlo.

Pokiaľ ide o dovezené vozidlo, budete potrebovať doklad o nadobudnutí vozidla, osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu a doklad o vyradení vozidla z evidencie v štáte pôvodu, ak nie je uvedený v osvedčení o evidencii.

Ak ide o vozidlo dovezené z tretieho štátu alebo zo zmluvného štátu EHP a Švajčiarskej konfederácie, potrebujete aj doklad o prepustení vozidla do voľného obehu.

Ďalšie informácie o legislatíve nájdete na webovej stránke www.ko.sk.

Povinná výbava osobného motorového vozidla kategórie M1 (platí aj pre N1)

Zákon vyžaduje povinnú výbavu osobných motorových vozidiel kategórie M1 a N1, ktorá zahŕňa prenosný výstražný trojuholník, bezpečnostný odev (napr. reflexná vesta), autolekárničku, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru. Vozidlá vybavené indikáciou defektu a pneumatikami zvláštnej konštrukcie, umožňujúcej dočasné použitie po defekte, sú z povinnosti vyňaté.

Vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn musia byť v zadnej časti označené identifikačným znakom „CNG“, zatiaľ čo vozidlá s pohonom na skvapalnený ropný plyn musia byť označené identifikačným znakom „LPG“.

Vozidlá kategórie M a N, ktoré slúžia na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, musia mať najmenej jeden hasiaci prístroj s hmotnosťou náplne 1,3 kg.

Vozidlá kategórie M a N s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá.

Povinná výbava motocykla kategórie L3e (L4e, L5e a L7e)

Povinná výbava motocyklov kategórie L3e, L4e, L5e a L7e zahŕňa lekárničku pre motorové vozidlá týchto kategórií. Vozidlá kategórie L7e s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 40 km/h musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá.

Povinná výbava nákladných vozidiel kategórie N2 a N3 zahŕňa okrem uvedených prvkov aj jednu alebo viac hasiacich prístrojov s hmotnosťou náplne 6 kg, dva alebo viac stabilizačných klinov a najmenej jeden prvok na signalizáciu nebezpečenstva. V prípade, že nákladné vozidlo prekračuje určitú hmotnosť, je potrebné mať aj jedno alebo viac výstražných svetiel.

Povinná výbava autobusov kategórie M2 a M3

Povinná výbava autobusov kategórie M2 a M3 zahŕňa okrem uvedených prvkov aj jednu alebo viac hasiacich prístrojov s hmotnosťou náplne 6 kg, dva alebo viac stabilizačných klinov a najmenej jeden prvok na signalizáciu nebezpečenstva. Autobusy musia byť tiež vybavené núdzovým východom a núdzovým kladivom na prelomenie okna v prípade potreby evakuácie cestujúcich. Ak autobus prekračuje určitú hmotnosť, je potrebné mať aj jedno alebo viac výstražných svetiel.

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2

Povinná výbava prípojných vozidiel kategórie O2 zahŕňa náhradné koleso s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru a najmenej jeden zakladací klin. Výnimkou sú vozidlá s prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky. V prípade prípojných vozidiel s hmotnosťou viac ako 750 kg alebo s tromi alebo viacerými nápravami, ako aj jednonápravových prívesov s hmotnosťou viac ako 1500 kg je navyše povinné mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov s hmotnosťou náplne 1,3 kg. Tieto vozidlá musia byť tiež vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá.

Je dôležité si uvedomiť, že táto povinná výbava sa môže líšiť v závislosti od krajiny a miestnych predpisov. Pred každou cestou je dôležité skontrolovať, či vozidlo spĺňa všetky požiadavky a je vybavené potrebnými prvkami na zabezpečenie bezpečnej jazdy a rýchlej pomoci v prípade potreby.

Vozidlo a motor musia byť v takom technickom stave, ktorý umožní kontrolu všetkých systémov a súčiastok podľa platných noriem. Ak dôjde k poškodeniu vozidla alebo motora v dôsledku zlého technického stavu, skrytej chyby alebo nekontrolovateľného správania sa vozidla, za to nie je zodpovedný technik ani centrum vykonávajúce kontrolu.

Je potrebné, aby vozidlo bolo prítomné na mieste, ak chcete podstúpiť administratívnu technickú kontrolu. Bez vozidla nie je táto kontrola možná.

Ak vám polícia zadrží technický preukaz, pri nasledujúcej technickej a emisnej kontrole budete musieť predložiť aktuálnu kópiu osvedčenia o evidencii vozidla spolu s potvrdením o zadržaní.

Technická kontrola

Podľa vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sú stanovené lehoty pre pravidelné technické kontroly vozidiel rôznych kategórií.

 • Konkrétne, malé motocykle, ľahké štvorkolky, prípojné vozidlá kategórie O2 a R2, traktory kategórie Ta a prípojné vozidlá za traktor kategórie R3a a R4a musia absolvovať technickú kontrolu každé 4 roky.
 • Motocykle, štvorkolky, osobné a malé nákladné vozidlá, traktory kategórie Tb a prípojné vozidlá za traktor kategórie R3b a R4b musia absolvovať prvú technickú kontrolu po 4 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie a potom každé 2 roky.
 • Pre nákladné a prípojné vozidlá, autobusy a vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu, taxislužbu, výcvikové vozidlá v autoškolách a vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení sa kontrola koná každé 1 rok.
 • Vozidlá kategórie L1 (motocykle do 50 ccm a do 45 km/h) ak nemajú EČV momentálne nepodliehajú KTS.
 • Ak ide o autobusy staršie ako 8 rokov, kontrola technického stavu sa koná každých 6 mesiacov.


Emisná kontrola

Podľa platnej vyhlášky MDPT SR č. 265/1996 Z. z. sú stanovené časové intervaly, v ktorých musia byť vozidlá podrobené emisnej kontrole. Podľa kategórie vozidla a typu motoru sú tieto intervaly odlišné.

 • Vozidlá kategórie M1 a N1 so zdokonaleným emisným systémom musia absolvovať prvú emisnú kontrolu v štyroch rokoch od prihlásenia do evidencie a potom v dvojročných intervaloch.
 • Vozidlá kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom musia absolvovať prvú emisnú kontrolu v štyroch rokoch od prihlásenia do evidencie a potom v dvojročných intervaloch.
 • Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia absolvovať prvú emisnú kontrolu v jednom roku od prihlásenia do evidencie a potom v jednoročných intervaloch.
 • Vozidlá kategórie M, N a T používané v rôznych službách, ako napríklad zdravotnícka, banská či poruchová služba, musia absolvovať prvú emisnú kontrolu v jednom roku od prihlásenia do evidencie a potom v jednoročných intervaloch.
 • Vozidlá kategórie T musia absolvovať prvú emisnú kontrolu v štyroch rokoch od prihlásenia do evidencie a potom v dvojročných intervaloch.
 • Vozidlá kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom musia absolvovať emisnú kontrolu prvýkrát v jednom roku od prihlásenia do evidencie a potom v jednoročných intervaloch.
 • Niektoré typy vozidiel, ako napríklad vozidlá kategórie M1 s mazaním zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty) a vozidlá kategórie L, sa však pravidelnej emisnej kontrole podrobovať nemusia.

V osvedčení o technickej kontrole alebo osvedčení o emisnej kontrole je uvedený dátum platnosti a ďalšie informácie, ako napríklad mesiac a rok budúcej kontroly.

igor hruby
igor hruby
Jún 11, 2023
Best place for STK and EK.
Štefan Lépes
Štefan Lépes
Jún 5, 2023
Erika Reindlová
Erika Reindlová
Máj 28, 2023
Peter Varga
Peter Varga
Máj 26, 2023
Super ochotni technici. Bol som s 2 autami a neviem si predstavit lepsi pristup
Martin Littmann
Martin Littmann
Apríl 12, 2023
Martin Behro
Martin Behro
Marec 30, 2023
Šikovný a ochotný personál, pomohli vyriešiť neštandartný problém k mojej spokojnosti, vrelo odporúčam
Ingrida Kissová
Ingrida Kissová
Marec 24, 2023
Profesionálny prístup a milá obsluha
Feri Muczka
Feri Muczka
Marec 17, 2023

VYBERTE SLUŽBU A REZERVUJTE SI TERMÍN KONTROLY